Штампа

Основне академске студије - Инжењерство заштите на раду - Стандарди

Стандард 1. Структура заједничког студијског програма

Заједнички студијски програм основних академских студија „Инжењерство заштите на раду“ садржи све елементе утврђене законом и то:

Назив и циљеви студијског програма: Основне академске студије Инжењерство заштите на раду, чији су циљеви постизање стручних компетенција студената из области заштите на раду кроз научно-стручне и стручне апликативне предмете; примена савремене филозофије одрживог развоја, заштите на раду, заштите животне средине, и примене савремених стандарда у заштити радника у процесу рада; развој креативних способности студената за разматрање инжењерских проблема у области заштите на раду и способности њиховог критичног мишљења; развијање способности за тимски рад; развијање професионалне етике; развијање спсосбности за јавно презентовање резултата рада; осопособљавање за употребу уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентацију, спровођење прорачуна и симулацију; развијање способности код студената за разумевање спреге заштите на раду са другим инжењерским областима; оспособљавање за наставак образовања на вишим нивоима и запошљавање на одговарајућим пословима у јавном и приватном сектору.

Врсте студија и исход процеса учења: Основне академске студије које   студенту треба да пруже општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности како би омогућиле квалитетно и компетентно обављање послова у земљи и иностранству и даље стручно усавршавање.

Стручни назив: инжењер заштите на раду, инж. зашт. на раду

Услови за упис на студијски програм: Програм може уписати кандидат који је завршио средње образовање у четворогодишњем трајању под условима  утврђеним Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета.

Кандидат који  је завршио средњу школу у иностранству, може уписати програм основних академских студија уз претходну нострификацију дипломе.

Листа обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем и бодовном вредношћу: Студијски програм основних академских студија Инжењерства заштите на раду траје три године и вреднује се са 180ЕСПБ. Студијски програм обухвата академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне предмете. Студијски програм нема модуле већ садржи обавезне и изборне предмете. Студијски програм има седам изборних поља, а у сваком од њих студент бира један од понуђених предмета који су предложени за дато изборно поље. У суштини студијски програм представља заједничке основе у инжењерству заштите на раду са благим усмеравањем према базичним студијским програмима на мастер студијама.

Избором предмета које ће положити студенту је омогућено да развије своје афинитете посветивши се изучавању различитих области Инжењерства заштите на раду. Обавезни предмети, као и изборни предмети, су дефинисани на основу доминантних идентификованих проблема заштите на раду у индустрији, привреди и науци, за одрживо решавање озбиљних и акумулираних проблема у радној средини, у нашој земљи, региону и глобално, као и на основу искустава и сличних студијских програма у ЕУ и земљама широм света.

Предмети на овом студијском програму су једносеместрални и при томе доносе одговарајући број ЕСПБ бодова.

Начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија:  Начин извођења наставе одвија се кроз следеће типове: 1) активна настава, 2) самостални рад студента, 3) колоквијуми, 4) испити, 5) стручна пракса, 6) израда завршног рада, итд.

Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, стручну праксу, консултације, менторски рад. Предавања, вежбе и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду. Приликом уписа сваком студенту одређује се тутор који га усмерава, сходно интересовањима студента, и то које предмете са изборних позиција да одабере, где да одради стручну праксу, и коју тему дипломског рада да одабере. Тутор током школовања на Факултету прати рад и напредовање студента који му је додељен.

Стручна пракса је усмерена према завршном раду и траје 90 часова која се обавља у научноистраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, у привредним друштвима и јавним установама.Катедра одређује наставника који ће водити и контролисати реализацију праксе.

Завшни рад студент ради  из групе обавезних или изборних предемта које је током студија положио. Наставник у непосредном контакту са студентом остварује менторски рад у току израде завршног рада.

Студијски програм основних академских студија Инжењерства заштите на раду траје три године односно шест семестара и вреднује се са 180ЕСПБ. Студије се сматрају завршеним када студент испуни све обавезе прописане студијским програмом и сакупи најмање 180 ЕСПБ (положи све предвиђене предмете, одбрани завршни рад). 

Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ): Предмети на овом студијском програму су једносеместрални и при томе доносе одговарајући број ЕСПБ бодова у складу са европским системом преноса бодова.

Бодовна вредност завршнограда: 4 ЕСПБ.

Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета: Нису предвиђени предуслови за упис појединих предмета или групе предмета у оквиру студијског програма.

Начин избора предмета из других студијских програма: На факултету не постоје студијски програми са заједничким обавезним и заједничким изборним предметима.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих илих сродних области студија: Прелазак студената са других студијских програма у оквиру сродних области студија, може се остварити под условом да се студијски програми поклапају у двотрећинској мери.Оцену о поклапању врши Наставно-научно веће, у  складу са Правилником о основним и мастер академским студијама Факултета.   

 

Стандард 2. Сврха заједничког студијског програма

Заједнички студијски програм из области инжењерствазаштите на раду са извођењем комплетне наставе на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљевуима директну друштвену сврху да образује кадрове чија је улога у укупном развоју друштва од пресудне важности. Студијски програм образује и оспособљава студенте за стручно, креативно и самостално обављање свих инжењерских и других одговарајућих послова, како у  привредним и свим другим друштвеним организацијама у Србији, њеном непосредном окружењу и Европској унији. Студирајући по овом програму, студенти стичу теоријска и стручна знања, као и професионалне вештине које их оспособљавају за њихову стручну и практичну примену у пракси.

Заједнички студијски програм основних академских студија „Инжењерство заштите на раду“  образује студенте за професију инжењера заштите на раду у складу са потребама и развојем државе и врло комплексним инжењерским проблемима у радној средини, који се у циљу развоја друштва и одрживог развоја морају решавати.Програмски садржаји ових студија омогућују студентима стицање и усвајање широког спектра интердисциплинарних знања и способности из области управљања ризицима у области заштите животне средине и заштите на раду. Ови програмски садржаји омогућују школовање високостручних кадрова који ће радити на сложеним мултидисциплинарним пословима заштите на раду.Студијски програм Инжењерство заштите на раду је конципиран тако да омогућује стицање компетенција, знања и вештина које су друштвено оправдане и корисне.

Овај студијски програм има за сврху да подстиче студенте да константно унапређују и развијају своја знања, способности и вештине, оспособљавајући их да при томе користе савремена научна и техничка средства и достигнућа. Такође, студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите на раду оспособљава студенте да компетентно планирају и организују, како самосталан, тако и тимски рад, заснован на ваљаним професионалним основама и стручној комуникацији. Поред тога, овај студијски програм омогућава  студентима да у значајној мери, бирајући изборне предмете, у складу са својим жељама и интересовањима, самостално креирају своје студије. Студентима се омогућава да по успешном окончању студијског програма, у складу са својим интересовањима, наставе продубљивање и усавршавање својих стручних знања и вештина уписом на мастер академске студије.

Сврха студијског програма Инжењерство заштите на раду је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се инжењери заштите на раду који поседују компетентност у европским и светским оквирима

Стандард 3. Циљеви заједничког студијског програма

Циљеви студијског програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду су у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, као и са циљевима високог образовања који су одређени Законом о високом образовању, водећи при томе рачуна о потреби за квалитетним високообразованим кадром струке заштите на раду на подручју више округа који гравитирају Универзитету у Крагујевцу.

Циљ студијског програмајепостизањекомпетенцијаи академских сазнањаи вештинаиз области инжењерствазаштитенараду. То, поред осталог укључујеи развојкреативних инжењерских способности разматрањапроблемазаштитенараду, способност критичког и аналитичког мишљења, развијањеспособности за тимски рад, кооперативности, комуникативности,развијање професионалне етике и овладавање специфичним практичним вештинама потребним заоптималан професионалан рад.

Посебни циљеви програма су усмeрeни кa стицању општих и спeцифичних теоријских знања и практичних вештина заоцену професионалног ризика радних места, иденрификацију, евалуацију и креирање заштитеод физичких и хемиjских штeтнoсти у рaднoj срeдини, ергономских карактеристика радног места, машина, производа, препознавање грешaкa услoвљeних људским фaктoрoм, психолошким захтевимa везаним за монотонију у условимааутоматизације производње и сл.

Циљстудијскогпрограма је да се образује стручњаккојипоседује довољно потребногзнања из основнихнаучнихдисциплина (математике, физике, хемије итд.) као и инжењерских области машинства, електротехнике, грађевинарства и заштите животне средине, радистварања јасне слике о процесима којисе одвијајууиндустријскимсистемима и радној средини, како би на основу целокупног сагледавања ситуацију могао да понуди адекватна решења са аспекта заштите на раду, као и развијање способности код студената за разумевање спреге заштите на раду са другим инжењерским областима.

Дa се крoз прoцeс студирaњa будућиинжењери оспособе за непосредно укључивање у рад на пословима заштите на раду, уз мoгућнoст нaдoгрaдњe стeчeнoг знaњa крoз нaстaвaк шкoлoвaњa нa мaстeр aкaдeмским студиjaмa из истe или срoднe oблaсти нa другим висoкoшкoлским устaнoвaмa.

Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, је развијање нивоа знања и свести код студената за потребом перманентног образовања, развоја друштва у целини и заштити на раду. Циљстудијскогпрограма је и образовање стручњака спoсoбнихза саопштавање иизлагање резултата стручној иширој јавности.

 • Циљeви студиjскoг прoгрaмa су пoтпунo у склaду сaoснoвним зaдaцимa и циљeвимa Фaкултeтaзa мaшинствo и грaшeвинaрствo у Крaљeву, Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу и Фaкултeтa тeхничких нaукa, Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

По завршетку програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду студент стиче опште академске и личне способности за:

 • препознавање, анализу, синтезу и предвиђање решења и последица инжењерских проблема,
 • примену фундаменталних знања за решавање практичних проблема из области заштите на раду,
 • разумевање спреге заштите на раду и околине
 • коришћење уобичајених рачунарских алата за израду докумената, презентација, спровођење прорачуна и симулација,
 • размењивање информација, идеја, проблема и решења са особама у струци и ван струке,
 • сарађивање у тимском стручном раду,
 • заузимање етичког става у решавању инжењерских проблема,
 • овладавања методама, поступцима и процесима истраживања;
 • наставак образовања на мастер академским студијама из области заштите на раду или других сродних области.

По завршетку студија студент стиче следеће компетенције специфичне за област Заштите на раду:

 • анализа, синтеза и предвиђање решења и последица из области заштите на раду,
 • решевање комплексних инжењерских проблема из домена заштите на раду,
 • на адекватан начин дизајнирају и презетују резултате из домена заштите на раду,
 • овладавање метаодама, поступцима и процесима истраживања,
 • да самостално ради експерименте, тумачи и статистички обрађује резултате,
 • да формулише и донесе коректне, релане и применљиве закључке,
 • негује и развија способност за тимски рад и развој професионалне етике,
 • да развија критичко и самокритичко мишљење и приступ у истраживањима,
 • решава проблеме на свим нивоима и сарадњу са ужим социјалним, локалним друштвеним и међународном окружењем,
 • повезивање фундаменталних и техничких дисциплина, холистичког присупа, и познавање основнох знања из различитих области и њихова примена,
 • да у пракси реализује пројекте из области заштите на раду и да добију лиценце надлежних органа,
 • да овладају методама, поступцима и процесима истраживања из домена заштите на раду.
  • спрвђeњe прeвeнтивнихмeрa ублaстибeзбeднстииздрaвљa нa рaду;
  • мониторинг и контролу загађења радне и животне средине;
  • евидентирање, анализу и интерпретацију података физичким, хемијским биохемијским и микробиолошким параметримa радне средине;
  • прцeну утицајa зрачења на безбедност и здравље на раду;
  • блaст бeзбeднсти и зaштитe нa рaду при извђeњу грaђeвинских бjeкaтa;
  • блaст бeзбeднсти и заштитe на раду у области управљања отпадом;
  • блaст заштитe на раду у пгнимa и пстрњимa;

Компетенције диплoмирaних студeнaтa укључују, пре свега, развој способностикритичногмишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање ипроценупоследица одабраногрешења са јасномпредставомдобрихилошихстрана одабраногрешења.

С обзиром на интердисциплинарни карактер oблaсти заштите на раду посебноје важна способност повезивања знања из основних научних и техничких дисциплина из различитих области и њихова примена.

Дипломирани студенти првог нивоаакадемских студија Инжењерства заштите на раду су способни да наадекватан начин дизајнирају, мoдeлуjу, пројектују и презентују резултате и активности инжењерског рада. Током студија се инсистира на што интензивнијем коришћењу савремених информационих технологија и алата, развоју способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем, као и развоју професионалнеетике

Када је реч о специфичнимспособностима студента, усвајањемстудијскогпрограма студентстиче фундаментално познавање иразумевање дисциплина техничкихиинжењерскихструка, као испособнострешавања конкретнихпроблема зaштитe нa рaдуузимплементацијунаучнихметода ипоступака.

Савладавањем студијског  програма студент стиче професионалнe компетенцију за:

 • примену метода и поступака анализе и прoцeнe ризика у радној средини;

Дипломирани студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у праксии праћење и примене новина у струци, решавање проблема на свим нивоима и сарадњу са локалним друштвеним и међународним окружењем.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају у области заштите на раду.

Током школовања студент стиче способност да самостално ради експерименте, тумачи и статистички обрађује резултате као и да формулише и донесе коректне, реалне и применљиве закључке.

Дипломирани студенти Инжењерства заштите на раду су компетентни и квалификовани да решавају реалне проблеме из праксе као и да наставе школовање нa мaстeр студиjaмa истe или срoдних oблaсти уколико се за то определе.

Стандард 5. Курикулум

Заједнички студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите на раду, реализује се у трајању од три године, односно 6 семестара. Сваки семестар носи приближно по 30 ЕСПБ бодова, односно годишње по 60 ЕСПБ бодова,  што укупно чини 180 ЕСПБ.

Упис на студијски програм је јединствен. Студијски програм нема модуле. Током трајања студијског програма студенти слушају 24 обавезна заједничка предмета (без стручне праксе и завршног рада), која су распоређена у 24 поља, и 14 изборних предмета у 7 изборних поља. Изборност на студијском програму је 20%  у односу на укупан број бодова. Стручна пракса и Завршни рад предвиђени су у шестом семестру и носе3, односно 4 ЕСПБ.

Структура Заједничког студијског програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду садржи:

 • 15,56 %  академско општеобразвоних,
 • 20,00%  теоријско методолошких,
 • 32,78 %  научно стручних и
 • 31,67 %  стручно апликативних предмета.

Књига предмета која је саставни део елабората Заједничког студијског програма основних академских студија садржи: назив предмета, семестар у којем се предмет слуша, предуслове за похађање предмета, циљ, исходе учења, садржај предмета, препоручену литературу, методе реализације наставе, број часова активне наставе, самосталног рада студента, начин оцењивања и начин провере знања

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност Заједничког студијског програма

Студијски  програм  основних  академских  студија  је  усклађен  са  савременим  светским  токовима и стањем струке,  науке и упоредив је са сличним  програмима  на  иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, нивоа и трајања образовања Инжењерства заштите на раду, услова преласка у наредну годину, као и начина стицања дипломе. Када се упореде садржаји који се реализују на поређеним институцијама, увиђа се да студијски програм садржи сразмерно сличан удео академско-образовних, теоријско-методолошких, научно-стручних, стручно-апликативних и изборних предмета. Студенти Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву проводе сразмерно исто време у непосредној пракси као и њихове колеге које се за наведене позиве образују у иностранству. Док је у нешто нижем обиму заступљена у првим семестрима студија, професионална пракса се постепено интезивира и највише је присутна у оном делу програма који обухвата стручно-апликативне дисциплине, повезујући научно знање из претходних области и стручне вештине и стручну праксу. Исто тако, пред студенте Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву стављају се исти захтеви као и пред студенте у сличним иностраним институцијама када су у питању обим, квалитет и дужина писања дипломског рада.

Стандард 7. Упис студената

Уговором о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду број 01-674/1 од 13.02.2018. године који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је предвиђено да се комплетне активности расписивања конкурса за упис студената, упис студената, организовање наставе предавања и вежби, вођење евиденције и издавање диплома и додатака дипломи обавља на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву према Закону о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Заједнички студијски програм основних академских студија – Инжењерство заштите на раду, могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању под условима и на начин утврђен Закону о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правилником о упису студената на студијске програме Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Одлуку о расписивању конкурса за упис студената на студијске програме који се организују на Факултету доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу најкасније четири месеци пре почетка школске године. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву на основу просторних захтева, броја наставника и сарадника, и техничко технолошким могућностима уписује у прву годину Заједничког студијског програма Основних академских студија 60 студената.

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија за спровођење јавног конкурса која је дужна да организује пријем докумената кандидата за упис у прву годину студија, пријемни испит, изврши бодовање кандидата по мерилима утвђеним конкурсом и да сачини прелиминарну а затим и коначну ранг листу у складу са конкурсом и општим актима Универзитета и Факултета и да ову ранг листу објави на огласним таблама и на сајту Факултета.

Кандидат који конкурише за упис на студије првог степена полаже пријемни испит из Математике, писмено, на српском језику, а према програмима средњег образовања. Пријемни испит спроводи Комисија за пријемни испит коју именује Декан факултета, а Комисију чине: продекан за наставу и наставници и сарадници бирани за ужу научну област Математика. Факултет сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу знања, односно склоности и способности и по потреби на основу успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са општим актом.

Стручно упутство о упису кандидата, упису по афирмативним мерама и другим питањима од значаја за упис на Факултет, доноси министар.

На свакој години студија постоји по један представник из редова наставника и сарадника и чине Комисију за контакт са студентима како би се уочени проблеми брже и ефикасније решили.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Уговором о сарадњи у организовању и реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија Инжењерство заштите на раду који су закључили Универзитет у Новом Саду Факултет техничких наука Нови Сад и Универзитет у Крагујевцу, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, комплетне активности оцењивање и напредовање студената обављају се према Закону о високом образовању и општим актима Универзитета у Крагујевцу и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Успешност студената у савлађивању појединих предмета непрекидно се прати током наставе и изражава се поенима. Предиспитне обавезе су дефинисане студијским програмом и чине део процеса савладавања знања из области коју обухвата програм наставног предмета.

Настава се изводи кроз предавања и кроз интерактиван рад са студентима, обавезно укључује примере из праксе, тако да подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених знања. Наставник евидентира присуство студената и њихово интересовање у картонима за праћење и евиденцију наставе, а што се исказује кроз поене предиспитних обавеза сваког студента.

Предиспитне обавезе су: редовно похађање часова предавања и вежби, активно учешће у свим облицима наставе, семинарски рад, графички рад, презентација, пројектни задатак, стручна пракса, менторски рад, колоквијуми и друге обавезе предвиђене програмом наставног предмета. Предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс.

Провера знања студента се обавља на испиту из сваког наставног предмета. Испит је обавезан и јединствен и полаже се на начин утвђен студијским програмом сваког предмета: усмено и/или писмено, односно практично што се утврђује студијским програмом за сваки предмет. Током испита може се проверавати и практично знање студента. Све остале обавезе и активности у вези предиспитних обавеза и испита дефинисане су Правилником о правилима студирања на студијама првог степена Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према следећој скали: од 51 до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена оцена 8 (осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет), од 91 до 100 поена оцена 10 (десет). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина.

Праћење успеха студената као и побољшање квалитета студирања дефинисано је Пословником за обезбеђење квалитета. Посебна анализа се односи на усклађеност метада оцењивања и ниво стеченог знања и вештина студената у односу на циљеве, садржај и обим студијског програма. Наставници су одговорни да се током оцењивања студената придржавају највиших професионалих кодекса у универзитетском раду да су објективни, етични и да имају коректан однос према сваком студенту. Ово значи да је наставник у обавези да на захтев студента или неког другог субјекта стави на увид резултате тестова, задатака итд. на основу којих је студент оцењен.

Резултати успеха студената се анализирају на Наставно научном већу факултета и на основу те анализе предузимају се мере неопходне за побољшање квалитета студија.

Стандард 9. Наставно особље

На реализацији Заједничког студијског програма основних академских студија – Инжењерство заштите на раду ангажовано је 29 наставника и 16 сарадника. Од укупног броја наставника 9 је у звању редовног професора, 10 у звању ванредног професора, 9 доцената и један наставник страног језика. Број наставника и сарадника у сталном радном односу са пуним радним временом износи 96.13 и одговара потребама студијског програма и стандардима за акредитацију.

На Заједничком студијском програму основних академских студија Инжењерство заштите на раду ангажовано је 16 наставника и 11 сарадника са Факултета техничких наука из Новог Сада који реализују 41.62% наставе, а са Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву ангажовано је 12 наставника и 5 сарадника који покривају 54.51% наставе на овом студијском програму. Наставу на заједничком студијском програму изводи и 1 наставник са Природно математичког факултета из Крагујевца. Наставно особље поседује потребне научне, уметничке и стручне квалификације које одговарају образовном научном пољу. Научне и стручне квалификације и задужења наставника могу се видети у Књизи наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеним бројем студената.

Факултет поседује укупну површину од 5783.74м2, при чему објекат бр.3 користи по одлуци Општине Краљево, Историјски архив Краљево. Факултет користи 4400.94& м2. Настава се изводи у учионицама, амфитеатрима, лабораторијама, рачунарским учионицама. Учионички простор садржи 8 учионица укупне површине 466,97 м2, два амфитеатра укупне површине 254,8 м2, две рачунарске лабораторије укупне површине 172,05 м2. Укупан простор за извођење наставе је 1890,52 м2. Библиотека заузима 169,69 м2 са 8894 библиотечких јединица. Библиотека Факултета је умрежена у систем COBISS .

На факултету је реализован информациони систем, као део јединственог информационог система универзитета Србије, чију структуру чини локална УТП мрежа са три чвора и 108 прикључака.

За извођење студијских програма користиће се одговарајуће наставно-научне базе, сопствене и у привреди Факултета техничких наука из Новог Сада.

Стандард 11. Контрола квалитета

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву спроводи периодичну проверу квалитета сагласно одредбама Стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и Пословника о квалитету.  У периодичним самовредновањима обавезно су укључени резултата студентских анкета. Самовредновање се спроводи најмање једном годишње.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници, сарадници и студенти кроз седнице Наставно научног већа, студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Стандард 12. Студије на даљину

Нису организоване.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram

php shell shell indir hacklink spor toto tahminleri com beeg indianpornvideos stripdir porno biznes xnxx.net sarah logan nude fuck ankara escort bursa escort instagram beğeni satın al xxx hd metin2 pvp serverler fuck viagra 100 mg kamagra 100 mg cialis 5 mg fiyat viagra sipariş cialis fiyat viagra sipariş sinegra viagra eczane kamagra 100 mg best web hosting companies beylikdüzü escort avcılar escort bayan https://7dak.com siki%C5%9F cialis fiyat cialis fiyat antika alanlar,antika eşya alanlar bahsegir