Штампа

Докторске академске студије - Стандарди

Посебан стандард

Ова установа има велики број реализованих научноистраживачких пројеката за потребе привредног окружења. Сходно савременом тренду глобализације научноистраживачког рада, факултет се веома активно укључио у међународне пројекте FP6 и FP7. Такође, сходно новим захтевима за публиковање научних резултата у еминентним светским часописима Факултет се веома интензивно у последње време усмерио на публиковање својих научних резултата у оваквим часописима.

Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске студије ове установе су програм последипломског усавршавања студента ради стицања научног звања доктора академских наука – машинско инжењерство. Програм је конципиран тако да се студент оспособи да после завршетка програма и одбране докторске дисертације буде оспособљен за самостална истраживања и остваривање научних и примењених резултата у области машинског инжењерства, применом савремених истраживачких метода уз критично оцењивање резултата истраживања других. Поред тога студент се оспособљава да публикује своје научне резултате у часописима са међународном рецензијом, на међународним скуповима или у облику верификованих истраживачких пројеката. Програм се темељи на природно-математичким дисциплинама, познавању метода научноистраживачког рада и комуникација, методама оптимизације, експерименталног рада које се у својој техничкој примени развијају у низ ужих подручја (транспортне машине, енергетско машинство, аутоматско управљање, конструкције, грађевинске машине, пројектовање помоћу рачунара и др.). Преко основних дисциплина струке као што су механика крутих тела, механика флуида, математичко моделовање процеса и машина, поузданост и др. Програм се састоји од обавезних и изборних предмета, самосталног истраживачког рада и рада на дисертацији и публиковању својих научних резултата, као и обавезно држање наставе на нижим нивоима студија.

Стандард 2. Сврха студијског програма

Сврха студијског програма докторских студија ове установе је образовање студената за професију научног истраживача у домену машинског инжењерства у складу са потребама друштва – привреде.

Машинско инжењерство је изразито широко и интердисциплинарно подручје техничко-технолошких наука. Савремена кретања развоја машинства тражи од инжењера све мање рутинског рада, а све више креативног ангажмана, који се базира на интелектуалним способностима и ширини темељног и стручног образовања. Развој савремених друштава се базира на фундаменталним и примењеним знањима и истраживањима која се одвијају на учењу током целог живота. Очито је да глобализација света, проблеми енергије, хране, воде, екологије и одрживог развоја траже промене у структури наше машиноградње, али повећава примену машинства. Потреба развоја нових предузећа која су спремна да на бази нових знања и искустава на глобалном тржишту остваре успех траже младе стручњаке да на бази нових знања граде сопствену каријеру и гарантују успех предузећа и успех друштва у целини. Ова потреба је посебно изражена у унутрашњем делу Србије. Досадашње искуство и резултати ове установе у свом истраживачком раду и образовању представљају добру основу за развој докторских студија и стварању кадрова за обављање послова развоја у регионалном окружењу. Отуда је и овај програм конципиран тако да оспособљава студента за истраживачки и развојни рад у привреди, а кроз дисертацију се бави темом из домена привредног окружења.

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма докторских студија ове установе су постизање високих компетенција (знања и вештина) свршеног студента ових студија заснованих на научним знањима и истраживањима у области машинског инжењерства.

Остварење овог циља води кроз постављене циљеве прве, друге и треће године студијског програма.

Циљеви прве године Докторских студија су:

 • овладавањем математичким апаратом потребног за математичко моделовање машинских објеката и процеса и решавање тих модела,
 • разумевање организације и методологије научноистраживачког рада и комуникација,
 • овладавање методама оптимизације и експеримента и
 • овладавање теоријом и применом механике и управљања као заједничким основама машинске струке.

Циљеви друге године Докторских студија су:

 • овладавање теоријом и праксом изабраног ужег подручја машинске струке и
 • рад у лабораторији и публиковање својих резултата.

Циљеви треће године Докторских студија су:

 • реализација научних истраживања,
 • представљање резултата истраживања на домаћим и међународним скуповима,
 • објављивање резултата у међународним часописима са рецензијом и
 • писање и одбрана докторске дисертације.

Овим циљевима по годинама студија се остварује коначан циљ овог програма школовање кадрова који су у складу са савременим правцима развоја машинског инжењерства као научне дисциплине.

Стандард 4. Компетенције дипломираних студената

Студент који је током докторских академских студија савладао предвиђена знања прописана наставним планом и програмом ових студија стиче научни назива Доктора академских наука – машинско инжењерство. То звање представља највиши степен образовања из области машинства. Доктор академских наука – машинско инжењерство, поред способности стечених на основним академским студијама и на дипломским академским студијама, оспособљен је да:

 • логички правилно мисли, закључује и промишља,
 • доследно и коректно примењује методе и поступке научноистраживачког рада,
 • правилно примењује интердисциплинарни, мултидисциплинарни и трансдисциплинарни приступ у истраживању научних и стручних проблема,
 • самостално или у оквиру научно-истраживачког тима се бави решавањем теоријских и практичних проблема из области машинства, односно да се бави развојним и научноистраживачким радом,
 • професионално критички и самокритички комуницира на матерњем и страном језику,
 • прати и промишља знање на најнапреднијој граници науке о машинству и на граници између области,
 • практикује напредне и специјализоване вештине и технике, укључујући синтезу и евалуацију потребне за решавање критичких проблема у истраживању и иновативности и за проширење или редефинисање постојећих занања или професионалне праксе,
 • формира истраживачке тимове и усмерава их у истраживачком раду при реализацији како домаћих, тако и међународних научноистраживачких пројеката,
 • показује суштински ауторитет, иновативност, самосталност, научни и професионални интегритет и одрживу преданост развоју нових идеја или процеса који су на врху контекста рада или науке, укључујући, пре свега, истраживање у научној области машинства,
 • проширује постојећа знања у оквиру и ван достигнутих граница те се перманентно самостално научно усавршава и професионално напредује,
 • резултати истраживања публикује у домаћим и међународним стручним и научним часописима из уже научне области, односно да их презентује на домаћим и међународним научним скуповима,
 • активно учествује у развоју научног подмлатка и
 • поседује пуну друштвену и еколошку одговорност као и друштвено – етичку, научно – етичку и инжењерско – етичку посвећеност.

Стандард 5. Курикулум

Курикулум је тако постављен да:

 • омогућава континуирано усавршавање свршених студената мастер студија машинског инжењерства,
 • има обавезне и изборне предмете у односу који тражи Стандард,
 • у основи студент има испите у прва три семестра док су остала три семестра намењена за припрему, израду и одбрану дисертације и публиковање својих научних резултата,
 • студенту омогућава стицање научних сазнања и усвајање научних метода у циљу за самостални научноистраживачки рад,
 • је однос фундаменталних, научно-стручних и стручних предмета у складу са савременим развојем и потребама машинског инжењерства,
 • се студент континуирано припрема за израду дисертације и
 • да дисертација обухвата проблематику везану за развој привредног окружења.

Стандард 6. Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Овај студијски програм је у основи усклађен са студијским програмима докторских студија машинства високошколских установа Европе по суштини, структури и обиму. Наиме, програм садржи обавезне, теоријско-методолошке и научно-стручне предмете, као и изборне предмете који чине 28% од укупног ангажовања студента на програму. Њихов однос је: 70% су изборни предмети а 30% су обавезни предмети. Остали део (72%) чини самостални истраживачки рад студента, публиковање радова и израда и одбрана докторске дисертације студента. Услови и процедуре везане за упис, полагање испита, израду, оцену и одбрану дисертације су у потпуности усклађене. Часови и предавања трају 15 недеља по три часа и изводе их компетентни наставници. Студент има изабраног ментора од почетка студија који га усмерава у избору изборних предмета и руководи израдом докторске дисертације. Студент је обавезан да учествује у асистирању наставе на нижим нивоима студија.

За илустрацију усклађености наводе се следеће иностране високошколске установе:

Стандард 7. Упис студената

Сагласно циљевима и стратегији свог развоја ова установа се чврсто определила, што показује досадашњи приступ у стварању младих кадрова, који је заснован на поступности, према потребама привредног окружења и могућностима факултета, за квалитет свршеног студента. Отуда се установа чврсто држи високих критеријума при упису нових студената, што показује и квалитет студената прве генерације докторских студија на овом факултету. На овој установи постоји критична маса довољно квалитетних наставника и ментора који могу да остваре постављени циљ у погледу развоја докторских студија које не заостају од квалитета високошколских установа са већом традицијом са очекиваним бројем уписаних студената до десет.

Стандард 8. Оцењивање и напредовање студената

Пошто се ради о релативно малом броју уписаних студената (до десет), онда је оцењивање студената базирано на непрекидном контакту, изради семинарских радова и јавних одбрана својих семинарских радова, уз комбинацију са завршним писменим испитом код неких предмета. Израда семинарских радова је усмерена према припреми за дефинисање и израду докторске дисертације. С обзиром на усмереност докторских студија према привредном окружењу, докторске дисертације се обично базирају на експерименталном раду у лабораторији или у радној организацији. Потврђеност научних резултата се остварује кроз публиковање научних резултата докторанта у еминентним часописима и у реализацији научних пројеката, као и кроз избор компетентне Комисије за оцену и одбрану рада, у којој се обично укључују компетентни наставници са свих машинских факултета у земљи.

Стандард 9. Наставно особље

Како се ова установа 43 године развијала у богатом привредном окружењу индустрије која је обојена тешком машиноградњом, уз чврсту везу са Машинским факултетом у Београду, отуда је то била изванредна прилика да се на овој установи створи веома квалитетан наставнички кадар са богатим искуством у привреди, што потврђује велики број реализованих пројеката чији се резултати представљају сваке треће године на међународном скупу „Heavy machinery” у организацији ове установе. Уз то међународни контакти, усавршавања, међународни пројекти FP6 и FP7, публиковани радови и др. илуструју квалитет ових наставника.

Стандард 10. Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма су обезбеђени сви потребни ресурси на факултету, адекватно ситуацији и на другим машинским факултетима. Осим тога имајући у виду оријентацију израде докторских дисертација из програма привредног окружења отуда су ти услови још и повољнији. Како се дисертације базирају на експерименталном раду факултет посебно води рачуна о лабораторијском развоју, уз чврсте везе са привредним окружењем. Факултет располаже великим простором који је намењен за лабораторијски рад и чији је развој у току. Осмишљавање нових програма развоја и њихова реализација ће се базирати на будућим студентима докторских студија уз подршку заинтересованих и тиме омогућити развој Центра за регионални развој.

Стандард 11. Контрола квалитета

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву спроводи периодичну проверу квалитета Студијског програма докторских студија – машинско инжењерство сагласно одредбама процедура које су дефинисане у Пословнику о квалитету и процедури Самовредновања и оцењивања квалитета. У периодичним проверама обавезно су укључени резултати студентских анкета.

Са резултатима спроведеног самовредновања и оцењивања квалитета упознају се наставници и сарадници, студенти кроз седнице Наставно – научног већа, студенти кроз Студентски парламент и јавност пошто се извештај о самовредновању и оцењивању квалитета објављује на веб страници Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram

php shell shell indir spor toto tahminleri com beeg indianpornvideos stripdir porno biznes xnxx.net sarah logan nude ซีรี่ย์เกาหลี ikinci el kitap ankara escort bursa escort porno instagram beğeni satın al euko xacs knight online pvp server 2021 darkko kadıköy antika eşya halı alanlar rolex saat Nulled Wordpress Themes free themes xxx hd anadolu casino