Докторске академске студије - Књига предмета


Р.б. Шифра Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1. ДС11000 Виши курс математике 1 О 3 0 5
2. ДС12000 Нумеричке методе 1 О 3 0 5
3. ДС23000 ОМНИР и комуникација 1 О 3 0 5
4. ДС14ИБ1 Предмети изборног блока 1 1 ИБ 3 0 5
ДС14001 Методе оптимизације 1
ДС14002 Аквизиција и обрада експерименталних података 1
5. ДС15000 СИР 1 1 О 0 8 10
6. ДС21000 Одабрана поглавља из механике или механике флуида 2 О 3 0 5
7. ДС22ИБ2 Предмети изборних блокова 2 и 3 2 ИБ 6 0 10
ДС22301 Теорија САУ 2
ДС22302 Идентификација система 2
ДС22303 Моделирање енергетских процеса 2
ДС22304 Динамика вагона 2
ДС22305 Стабилност кретања механичких система 2
ДС22306 Теорија поузданости система грађевинске и транспортне механизације 2
8. ДС24500 СИР 2 2 О 0 11 15
Укупно часова активне наставе на години студија = 40
ДРУГА ГОДИНА
9. ДС31ИБ3 Предмети изборних блокова 4, 5 и 6 3 ИБ 9 0 15
ДС31201 Управљачки системи 3
ДС31202 Стохастички системи управљања 3
ДС31203 Моделирање и симулација струјних процеса 3
ДС31204 Синтеза механизама 3
ДС31205 Механика система крутих тела 3
ДС31206 Процеси и постројења за заштиту животне средине 3
ДС31207 Моделирање механизама грађевинске и транспортне механизације 3
10. ДС33450 СИР 3 3 О 0 11 15
11. ДС41000 СИР 4 4 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе на години студија =40
ТРЕЋА ГОДИНА
12. ДС51200 Докторска дисертација 5 О 0 20 30
13. ДС53450 Докторска дисертација 6 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе =120
Израда докторске дисертације 60

Print Email