Штампа

Савет факултета

Савет факултета је орган управљања на Факултету за машинство и грађевинарство и броји 17 чланова и чине га:

 • пет представника оснивача које именује Влада Републике Србије,
 • девет представника Факултета: седам представника које бира Веће Факултета и два представника које бирају запослени у административно техничкој јединици,
 • три представника студентског парламента.

Представници оснивача су:

 • нису именовани

Представници Научно-наставног већа Факултета су:

 • др Радован Булатовић, ред.проф.
 • др Мишо Бјелић, доцент
 • др Миљан Марашевић, доцент
 • др Горан Марковић, доцент
 • др Наташа Павловић наставник страног језика
 • др Небојша Здравковић, доцент
 • др Владимир Стојановић, доцент

Представници ненаставног особља су:

 • Небојша Новаковић
 • Нада Милосављевић

 Представници Студетентског парламетна су:

 • Стефан Аџић
 • Тарик Биберовић
 • Драгиша Шимуновић

  

  Мандат чланова Савета траје четири године осим представницима студената чији мандат траје две године. Члан Савета може бити члан органа управљања само једне високо школске установе.

  Савет Факултета је пре свега ангажован на доношењу битних одлука за живот и рад Факултета, као и њего даљи развој. У складу са Статутом Факултета и Законом о високом образовању:

  • доноси Статут Факултета на предлог Већа;
  • бира и разрешава декана и продекане ;
  • бира председника и заменика председника Савета;
  • доноси финансијски план на предлог Већа;
  • усваја извештај о пословању Факултета и годишњи обрачун на предлог Већа;
  • усваја план коришћења средстава за инвестиције на предлог Већа;
  • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
  • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
  • доноси одлуку о висини школарине на предлог Већа;
  • подоноси годишњи програм рада Факултета;
  • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица на предлог већа факултета;
  • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње;
  • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета;
  • бира представнике Факултета у Савет Универзитета, на начин утврђен Статутом Универзитета;
  • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима декана;
  • доноси општа акта у складу са законом;
  • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

   Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram