Међународни пројекти

Штампа

ATC Serbia

Пројекат има за циљ да оформи тренинг центар у Крагујевцу где ће ученици, одрасли и техничари моћи да усвоје модерне концепте за даље образовање у погледу главних аспеката аутомобилске индустрије.

Општи циљ

У складу са Регионалним програмом друштвено-економског развоја, пројекат има за циљ да подржи неколико постојећих образовних институција, групе општина као и остале регионалне, државне па чак и међународне стеикхолдере који раде на трансформисању осиромашене аутомобилске зоне Центалне Србије у модерни индустријски кластер. Овај општи циљ ће бити постигнут успостављањем мреже дидактичких центара у Централној Србији , специјализованих за специфичне техничке области аутомобилске индустрије, оснажениих иновативним наставним средствима и методама, за највише степене квалификација студената/ученика и радника у индустрији. Такође, активности имају за циљ да створе јак и стабилан однос између средњих школа, универзитета и фирми, као основу за обновљену аутомобилску зону у Србији. Ова активност тежи да промовише избалансиранији друштвено-економски развој у Србији изградњом високих образовних капацитета на регионалном нивоу који би се бавили економским и друштвеним питањима. Као главно питање, истиче се пораст нивоа незапослености широм ове територије, што је погоршано крахом глобалне економије.

Специфични циљеви

“Образовни јаз” између западних и српских техничара/инжењера је до сада био наглашен на различитим нивоима и представља препреку за ефикасно деловање на унапређењу територије. Конкретно, доказано је да боља веза између традиционалног школског система и потреба индустрије преставља кључни фактор за подршку новог економског развоја у Централној Србији. Стога се предлог фокусира на тестирање нових модела за обучавање ученика средњих школа (Поилитехничка школа), студената( из Крагујевца, Краљева и Чачка)и радника који користе нова наставна средства, као што су техничке лабораторије, едукација на радном есту, итд. за постизање неколико специфичних циљева као што су:

  1. унапређење система обуке и образовања у Централној Србији
  2. обнављање наставних средстава за средње школе и универзитете
  3. стварање локалног партнерства за развој између индустријског и образовног система
  4. смањење јаза између потреба индустрије и образовних курсева
  5. унапређење техничких вештина и људског капитала у Централној Србији
  6. обука квалификованих и мотивисаних радника у аутомобилској индустрији
  7. омогућити сталну шансу за надоградњу постојећих знања сваком заинтересованом раднику пружити једнаке шансе( и достојанство) женама приликом тражења посла
  8. стварање нових шанси за запослење и очување постојећег нивоа запослености у Централној Србији
  9. унапређење капацитета самозапошљавања људи унапређење конкурентности фирми у Централној Србији
  10. унапређење пословно оријентисане инфраструктуре у Централној Србији ширење најбоље праксе на остале регионе у Србији


Уколико резимирамо све опште и специфичне циљеве, намера пројекта је да се потпуно приближи циљевима позива РСЕДП2 стварањем нових шанси за запослење у Централној Србији. Конкретно, ове активности имају за циљ велико инвестирање у српски школски систем, у смислу опреме и умрежености, стварање адекватног дидактичког окружења у коме се обуком добијају квалификовани и мотивисани радници за локални индустријски развој. Дидактички програми, курсеви и наставна средства ће бити установљени на основу повратних информација и потреба које произилазе из деловања главних предузетничких стеикхолдера у овој индустријској области. Нова веза између образовних тела( средње школе, технички факултети, међународни универзитети), производног система( аутомобилске фирме, струковна удружења, раднички синдикати, привредне коморе) и институција( општина) биће успостављена и проширена, колико год је могуће, током ових активности.

За више информација погледајте завничну интернет презентацију пројекта: http://www.atcserbia.kg.edu.rs