Штампа

Препорукe и смерницe за организовање наставе у академској 2020/2021. години

 

У складу са Препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 612-00-01397/220-06 од 21.09.2020. године), као и Препорукама и смерницама за организовање наставе у академској 2020/2021. години, Сената Универзитета у Крагујевцу (број III-01-692/2 од 16.09.2020. године), колегијум Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, на седници одржаној 5.10.2020.године, доноси следећу одлуку:

 1. Почев од 05.10.2020. године, настава на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву одвијаће се према комбинованом систему: класична настава у учионицама и on-line и одвијаће се према привременом распореду који је достављен од стране продекана за наставу и налази се на порталу Факултета.
 2. Приликом извођења наставе и вежби у просторијама Факултета, морају се стриктно поштовати превентивне мере у циљу спречавања појаве и ширења болести COVID-19 на Факултету.
 3. Део теоријске наставе који се реализује као on-line настава одвијаће се преко платформе Microsoft Teams.
 4. У случају када по тренутно важећем распореду за класичну наставу нису испоштоване епидемиолошке мере у погледу величине групе студената или дужине паузе од 45 минута између предавања предметни наставник или сарадник је дужан да о томе обавести продекана за наставу а часове одложи.
 5. У случају да су за извођење часова предавања или вежби неопходни додатни термини предметни наставник о томе обавештава продекана за наставу-не може самостално заказивати термин одржавања часа.
 6. За студенте који због COVID-19 буду спречени да испуњавају своје обавезе у просторијама Факултета, план надокнаде одговарајућих активности утврдиће наставник у координацији са продеканом за наставу.
 7. У складу са препорукама Универзитета on-line настава се изводи путем конференцијске везе коришћењем платформе Microsoft Teams, а наставницима се препоручује да предавања и вежбе снимају и чувају на трајним носачима података и да иста у току трајања академске године буду доступна студентима ради прегледа.
 8. Додатне консултације обављаће се искључиво on-line у терминима које договоре наставници и сарадници. Наставници и сарадници су обавезни да одговоре на питања студената или друге пропратне коментаре и обавештења доставе свим студентима у групи у року од 24 сата.. У случају да наставник или сарадник жели да консултације изводи у учионици неопходно је да се прво обрати продекану за наставу и са њим договори термин и учионицу. Наставник или сарадник не сме изводити наставу ни консулатције у учионици без дозволе продекана за наставу.
 9. Наставници и сарадници дужни су да шефу катедре поднесу извештај о свом раду за претходну недељу-најкасније до понедељка до 8:00 часова. Извештај садржи: термин одржавања часова, тематску јединицу која је обрађена, број учионице где је одржан час или назив коришћене платформе и списак присутних студената (за online наставу списак присутних студената се може преузети из коришћене платформе за извођење наставе).
 10. Шеф катедре поднеси извештај продекану за наставу о реализованој настави чланова катедре за претходну недељу-најкасније до понедељка до 9:00 часова. Извештај садржи: име наставника/сарадника који је одржао часове, термин одржавања часова, тематска јединица која је обрађена, број учионице где је одржан час и скенирани списак присутних студената.
 11. Наставници и сарадници су у обавези да се стриктно придржавају термина часова предвиђених распоредом часова.
 12. Надзор над радом наставника и сарадника и лица у истраживачким и научним звањима обавља шеф катедре и продекан за наставу.
 13. Састанак са шефовима катедри, по правилу, одржаваће се понедељком у 12 часова, или у термину који одреди продекан за наставу, у малој конференцијској сали.
 14. О евентуалним изменама и допунама у поступању благовремено ћемо вас обавештавати сходно указаним потребама и у складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије.