Штампа

Основни задаци и циљеви

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, а у складу са дефинисаном мисијом и визијом, а на предлог Наставно научног већа Факултета, Савет Факултета је утврдио следеће основне задатке:

 • задовољавање потреба корисника-студената у домену основних, дипломских и докторских студија, као и посебних програма за стално стручно усавршавање у домену машинског инжењерства;
 • обављање научно-истраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим организацијама и високошколским установама из земље и иностранства;
 • примена развијених техничко технолошких решења у пракси;
 • публиковање научних и стручних сазнања и резултата доступних широј научно-стручној јавности;
  организовање научно-стручних скупова;
 • развој библиотеке и информационог система;
 • стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима и потребама привреде, односно друштва у целини;
 • развој културног и спортског живота на Факултету;
 • задовољење потреба осталих корисника из области услуга Факултета.

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета и одређују правац његове делатности и обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима и на Универзитету.

Основни задаци ( општи услови кавлитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно научног већа Факултета.

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

 • стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса;
  прилагођавање студијских програма светским достигнућима у науци и образовању и потребама привреде;
 • стално усавршавање наставног и научног кадра;
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицање развоја;
 • омогућавање мобилности студената и наставног особља;
 • обезбеђење дефинисаног броја уписаних студената и квалитет и ефикасност њиховог студирања,
  сарадња са другим сродним факултетима у земљи и иностранству;
 • активна улога Факултета на Универзитету;
 • активна улога у развоју града Краљева и регионалног и привредног окружења;
 • укључивање у државне и европске пројекте;
 • развој научно наставног подмлатка Факултета;
 • развој информационог система;
 • подстицање културног и спортског живота студената и запослених;
 • стално унапређење система менаџмента квалитетом;
 • стално подстицање марљивости, одговорности, креативности и инвентивност у функцији развоја Факултета.

Конректни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину и исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника и променама у науци и друштву и циљевима високог образовања Републике Србије.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram