Штампа

М4 - Урбано инжењерство

 

Р. бр. Шифра предмета Назив предмета С
Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
П В СИР ДОН
1. МС12020 Техника мерења 1 ОБЗ 2 1 0 2 0 6
2. МС13020 Енглески језик за инжењере 1 ОБЗ 3 2 0 0 0 6
3. МС14020 Транспорт флуида цевима 1 ОБЗ 3 1 0 1 0 6
4. МС15040 Урбано планирање 1 ОМ 3 1 0 1 0 6
5. МС22040 Регионална логистика 2 ОМ 2 2 0 1 0 6
6. МС22020 Управљање и надзор дистрибутивних система 2 ОБЗ 3 1 0 1 0 6
7. МС24040 Одржавање и дијагностика 2 ОМ 3 1 0 1 0 6
8. Изборни блок 1.4 2 ИБМ 3 1 0 1 0 6
Укупно часова активне наставе на години студија 47
Укупно ЕСПБ 60
9. МС31020 Заштита животне средине 3 ОМ 3 1 0 1 0 6
10. МС32040 Топлотни уређаји и постројења 3 ОМ 2 2 0 1 0 6
11. Изборни блок 2.4 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
12. Изборни блок 3.4 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
13. Изборни блок 4.4 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
14. МС40000 Дипломски рад 4 О 20 30
Укупно часова активне наставе на години студијa 45
ЕСПБ 60
Укупно ЕСПБ 120
Изборни блок
Предмети изборног блока 1.4
1. МС24021 Грејање, хлађење и климатизација 2 ИБЗ 3 1 0 1 0 6
2. МС20042 Заштита од буке 2 ИБМ 3 1 0 1 0 6
3. МС20043 Машине за одржавање путева 2 ИБМ 3 1 0 1 0 6
Предмети изборног блока 2.4, 3.4, 4.4
1. МС30041 Складишта и складишни системи 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
2. МС32021 Обновљиви извори енергије 3 ИБЗ 2 2 0 1 0 6
3. МС15020 Моделирање и симулација 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
4. МС30043 Управљачке и мерне компоненте 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
5. МС30044 Постројења за прераду вода 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
6. МС30045 Технологије и постројења за коришћење и уклањање отпада 3 ИБМ 2 2 0 1 0 6
7. МС33011 Интегрални транспорт 3 ИБЗ 2 2 0 1 0 6

Легенда

С - семестар
П - предавања
В- вежбе
СИР - студијски истраживачки рад
ДОН - други облици наставе
О - обавезни предмет за све модуле
ОМ - обавезни пpедмет за модул
ИБМ - изборни блок модула
ОБЗ - обавезни заједнички блок на више модула
ИБЗ - изборни заједнички блок на више модула

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram